Chữ đồng: Phúc - Lộc - Thọ - Đức - Tâm - Nhẫn hóa rồng phượng - Tp Hồ Chí Minh

 

Danh mục này không còn nữa.